ശ്രീരാമരഥം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീരാമപുരം ആഞ്ജനേയ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ

dd ശ്രീരാമരഥത്തെ  കാത്തുനില്ക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ – തൃശൂർ  ജില്ലയിലെ  ശ്രീരാമപുരം ആഞ്ജനേയ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും