ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍.

ശ്രീരാമദാസ മിഷന്‍ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സൊസൈറ്റിയുടെയും ചേങ്കോട്ടുകോണം ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്രയ്ക്ക് കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിനത്തിലും ഭക്തിനിര്‍ഭരമായ വരവേല്‍പ്പ് നല്‍കി.സമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമം അദ്ധ്യക്ഷന്‍ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം 11025217_930254940340616_5067990632278869902_n 11024628_930255043673939_3253666751023732272_n 11008448_930254513673992_2547085568868576951_n ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കണ്ണൂരില്‍ മൂന്നാംദിവസം