ശ്രീരാമരഥത്തിന് കോഴിക്കോട് നന്മണ്ട തളി മഹാക്ഷേത്രത്തില്‍

ശ്രീരാമരഥത്തിന് കോഴിക്കോട് നന്മണ്ട തളി മഹാക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കിയപ്പോള്‍
ശ്രീരാമരഥത്തിന് കോഴിക്കോട് നന്മണ്ട തളി മഹാക്ഷേത്രത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കിയപ്പോള്‍