ശ്രീരാമരഥത്തിന് കണ്ണൂരിലെ അഴിക്കോടില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണം

ശ്രീരാമരഥത്തിന് കണ്ണൂരിലെ അഴിക്കോടില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണം
ശ്രീരാമരഥത്തിന് കണ്ണൂരിലെ അഴിക്കോടില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണം
ശ്രീരാമരഥത്തിന് കണ്ണൂരിലെ അഴിക്കോടില്‍ നല്‍കിയ സ്വീകരണവേളയില്‍ ദിനേഷ് മാവുങ്കാല്‍ (ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ മുഖ്യ സംഘാടകന്‍))) ))) )))))സംസാരിക്കുന്നു.