ശ്രീരാമരഥത്തിനു അമനകര ശ്രീ ഭരതസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്കിയ സ്വീകരണം

SONY DSC