ശ്രീരാമരഥം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കി

25 24 23 22 21 20 8 9 10 7 (6) 7 (7) 7 (8) 7 (3) 7 (4) 7 (5) 7 (2) 7 (1)