ശ്രീരാമരഥം: കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീശങ്കരത്തില്‍

രഥയാത്ര കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയില്‍ പരിക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ നടന്ന സമാപനസമ്മേളനവും സ്വീകരണവും. സ്വാമി ബോധചൈതന്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരണം നടന്നത്.

ശ്രീരാമരഥം: കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീശങ്കരത്തില്‍ 11052426_929281617104615_7134194116732395415_n ശ്രീരാമരഥം: കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീശങ്കരത്തില്‍ 11046815_929282160437894_751290730886360735_n ശ്രീരാമരഥം: കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീശങ്കരത്തില്‍ ശ്രീരാമരഥം: കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീശങ്കരത്തില്‍ ശ്രീരാമരഥം: കാഞ്ഞങ്ങാട് ശ്രീശങ്കരത്തില്‍