ശ്രീരാമരഥം കണ്ണൂരില്‍: ഒന്നാം ദിവസം.

ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ പരിക്രമണം ആരംഭിച്ചു. ഒന്നാദിനത്തിലെ വിവിധ സ്വീകരണകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍.11025754_929284533770990_4704186264468624543_n 11025818_929284320437678_5962262167307798870_n 11021206_929284140437696_659465991035817343_n ശ്രീരാമരഥം കണ്ണൂരില്‍: ഒന്നാം ദിവസം ശ്രീരാമരഥം കണ്ണൂരില്‍: ഒന്നാം ദിവസം