ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബികാ ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍