ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള രാമരഥം അനന്തപുരിയിലെ പഴവങ്ങാടി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും മൂകാംബികയിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോള്‍

27ന് കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബികാദേവീ ക്ഷേത്രസന്നിധിയില്‍ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള രാമരഥം അനന്തപുരിയിലെ പഴവങ്ങാടി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും മൂകാംബികയിലേക്ക് തിരിച്ചപ്പോള്‍.
രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള രാമരഥം
രഥയാത്രയ്ക്കുള്ള രാമരഥം