ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മാർച്ച്‌ 19,20 തിയതികളിൽ

ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മാർച്ച്‌ 19,20 തിയതികളിൽ പരിക്രമണം നടത്തും ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കോട്ടയം  ജില്ലയിൽ മാർച്ച്‌  19,20 തിയതികളിൽ ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര കോട്ടയം  ജില്ലയിൽ മാർച്ച്‌  19,20 തിയതികളിൽ