ശ്രീരാമരഥം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ശ്രീ പാട്ടുപുരക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC