രാമരഥം ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ

രാമരഥം ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ SONY DSC