രാമരഥം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുഴുപ്പിള്ളിക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ

രാമരഥം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുഴുപ്പിള്ളിക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നല്കിയ സ്വീകരണം SONY DSC SONY DSC SONY DSC