രാമരഥം ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാമരഥം പരിക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC