ശ്രീരാമരഥം – ശ്രീരാമായണ കാണ്ഡപരിക്രമണം: ആറ്റുകാല്‍ ഭഗവതീക്ഷേത്രം

ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്വീകരണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ആരണ്യകാണ്ഡമായ ആറ്റുകാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍. 1654153_942632015769575_4948230806359175582_n 11072447_942631319102978_209577624035824820_n 10986452_942631632436280_9178672724650447367_n 10645255_942632335769543_2859656934814940477_n 10385364_942632272436216_6015454521945269158_n 10338731_942631509102959_6082565915468988192_n 10308291_942632205769556_4578791846951614091_n