ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ പരിക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

ശ്രീരാമദാസ മിഷന്‍ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സൊസൈറ്റിയുടെയും ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ പരിക്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി.1911788_933313120034798_2127641678613698680_n 11054352_934321179933992_2083243412688948844_n 11043021_933312503368193_4694289028366050063_n 11016080_934321619933948_3052277498116230008_n 11015861_934322063267237_8566748014709157307_n 10422549_934321276600649_2867300047497063057_n 10304444_934321513267292_2793223969057495358_n