ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.

ശ്രീരാമദാസ മിഷന്‍ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സൊസൈറ്റിയുടെയും ശ്രീരാമദാസ ആശ്രമത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന ശ്രീരാമനവമി രഥായത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്വീകരണകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പരിക്രമണം നടത്തി.സമ്മേളനത്തില്‍ സ്വാമി ബ്രഹ്മപാദാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങള്‍ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തി. ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.  ശ്രീരാമരഥയാത്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം ദിവസം.