ശ്രീരാമരഥം – ശ്രീരാമായണ കാണ്ഡപരിക്രമണം: പൂജപ്പുര സരസ്വതീ മണ്ഡപം

ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര വിവിധ സ്വീകരണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം അയോധ്യാകാണ്ഡമായ പൂജപ്പുര സരസ്വതീ മണ്ഡപത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍. 19530_942622019103908_1357516088606624092_n 11084257_942622102437233_3707620069854589547_n 11043530_942622262437217_4081602413463598610_n 10329317_942622072437236_8076370436708938446_n