കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാമരഥം പരിക്രമണം നടത്തി

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാമരഥം പരിക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ – ദൃശ്യങ്ങൾ SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC