കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനവമി ഉദ്‌ഘാടനം – 2015

ശ്രീരാമനവമി ഉദ്‌ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച് നടന്ന പരുപാടിയിൽ നിന്ന് .. കൊല്ലൂർ  മൂകാംബിക  ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനവമി ഉദ്‌ഘാടനം - 2015 കൊല്ലൂർ  മൂകാംബിക  ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനവമി ഉദ്‌ഘാടനം - 2015 കൊല്ലൂർ  മൂകാംബിക  ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനവമി ഉദ്‌ഘാടനം - 2015 കൊല്ലൂർ  മൂകാംബിക  ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനവമി ഉദ്‌ഘാടനം - 2015 കൊല്ലൂർ  മൂകാംബിക  ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനവമി ഉദ്‌ഘാടനം - 2015