കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബികാ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും ജ്യോതിപ്രയാണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ

കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബികാ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും ജ്യോതിപ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശ്രീരാമരഥത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ശ്രീരാമസേവകര്‍
കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബികാ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും ജ്യോതിപ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശ്രീരാമരഥത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ശ്രീരാമസേവകര്‍
കൊല്ലൂര്‍ ശ്രീമൂകാംബികാ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നും ജ്യോതിപ്രയാണം ആരംഭിച്ച ശ്രീരാമരഥത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ശ്രീരാമസേവകര്‍