ഏഴാം ദിനപരിക്രമണവേളയില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ല

ഏഴാം ദിനപരിക്രമണവേളയില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ  രഥയാത്രക്ക്  നൽകിയ സ്വീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും
  ഏഴാം ദിനപരിക്രമണവേളയില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏഴാം ദിനപരിക്രമണവേളയില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏഴാം ദിനപരിക്രമണവേളയില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽഏഴാം ദിനപരിക്രമണവേളയില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ