എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമരഥത്തിനു നല്കിയ സ്വീകരണം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമരഥത്തിനു നല്കിയ സ്വീകരണം SONY DSC SONY DSC