ശ്രീരാമരഥം – ആനയറ സ്വരൂപാനന്ദാശ്രമത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍

ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്വീകരണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ശ്രീരാമായണത്തിലെ കിഷ്‌കിന്ധാ കാണ്ഡപരിക്രമണത്തിനായി ആനയറ സ്വരൂപാനന്ദാശ്രമത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍. 11080949_942643432435100_7640830404213560998_n 11070752_942642935768483_6443060705014525016_n 11066805_942643525768424_4483649188208092986_n 11024615_942642725768504_1425080056117135057_n 10906107_942643735768403_6106573249896747178_n